Gedragscode outplacement

Outplacementbureau Werkcontact hanteert bij haar beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

1. Outplacementbureau Werkcontact onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

2.  Outplacementbureau Werkcontact zal bij de uitoefening van haar outplacementtrajecten de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

3. Outplacementbureau Werkcontact richt haar werkzaamheden op begeleiding bij loopbaanontwikkeling en outplacement van het individu. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Werkcontact zich ook bezighoudt met andere activiteiten t.b.v. dezelfde opdrachtgever zoals arbeidsrechtelijk advies, beroepskeuzeadvies, opleidingsadvies, werving en selectie e.d.. Outplacementbureau Werkcontact zal de cliënt te allen tijde informeren over de eventuele andere rollen/activiteiten die zij verricht t.b.v. deze opdrachtgever.

Opdrachtaanvaarding

4. Indien Outplacementbureau Werkcontact opdrachten tot loopbaanontwikkeling en outplacement aanvaardt die voortvloeien uit door haar verstrekte adviezen, die zij in een andere rol heeft gegeven, zal hij/zij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.

5. Outplacementbureau Werkcontact zal erop toezien dat een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze en tijdsduur. En het feit dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code bepalend zijn.

6a. De basis voor de activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling en outplacement wordt gevormd door een goede werkrelatie tussen de betrokken partijen.

6b. Outplacementbureau Werkcontact zal de aan haar verstrekte opdracht tot loopbaanontwikkeling en outplacement slechts aanvaarden als zij ervan overtuigd is dat de aanvaarding van de opdracht als zodanig door de opdrachtgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door de cliënt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie. Een opdracht aan de consulent kan onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover informeren partijen elkaar vooraf.

7. Informatie over de cliënt zal uitsluitend met diens instemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd.

Begeleiding cliënt

8. Outplacementbureau Werkcontact zal de cliënt bij diens eerste contact kenbaar maken dat het de cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt die door alle partijen schriftelijk zijn bevestigd.

9. Outplacementbureau Werkcontact zal de door haar voor de opdrachtgever ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met de cliënt uitvoeren. Zij zal de cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van de cliënt wenselijk is.

10. Outplacementbureau Werkcontact is bevoegd de begeleiding van de cliënt tussentijds te beëindigen als het, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van in punt 9 gestelde regel, redelijkerwijs te verwachten is dat afronding van het begeleidingsproces op dat moment door Werkcontact niet mogelijk wordt geacht. Obstructie door de cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door Werkcontact. Alvorens hier toe over te gaan, zal Werkcontact de cliënt schriftelijk waarschuwen.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

11. Outplacementbureau Werkcontact zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever en/of de cliënt ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voorzover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat vereist en voorzover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.

12. Ook in de gevallen waarin Outplacementbureau Werkcontact niet tot geheimhouding is verplicht, zal Werkcontact de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Afwijkingen van deze code

13. Indien opdrachtgever en werkgever van  Outplacementbureau Werkcontact feitelijk dezelfde (rechts)persoon zijn, dienen, indien zulks door een der partijen noodzakelijk wordt gevonden, afspraken te worden gemaakt over afwijkingen in de toepassing van deze code. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en expliciet en van te voren met de cliënt te worden besproken.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier