Beoordeling re-integratie-inspanningen

Bij de beoordeling of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht is het van belang dat zowel werkgever als werknemer al het mogelijke hebben gedaan met het oog op re-integratie.

Samengevat geldt het volgende:

De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren en de werknemer moet daaraan meewerken, voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd;

– Als de ene partij initiatief neemt moet de andere partij daarop ingaan en meewerken, tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd;

– Meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd;

– Werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden;

– De werkgever moet in eerste instantie bezien of het mogelijk is de werknemer in de eigen functie te laten terugkeren. De werkgever moet daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.

Daarnaast ligt het primair op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan.
Een werkgever moet ingaan op een aanbod van werknemer tot het verrichten van passende arbeid, ook al zijn er technische of organisatorische aanpassingen nodig. Van een werkgever mag onder omstandigheden worden verlangd dat hij een werknemer in het eigen bedrijf herplaatst voor een gering aantal uren of een beperkt takenpakket, terwijl de werknemer zijn functionele mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten. De volgende omstandigheden zijn dan van belang:

– De werknemer wil dit graag;

– De herplaatsing binnen het eigen bedrijf is redelijkerwijs mogelijk;

– Er is concreet uitzicht op uitbreiding van het aantal werkuren na verloop van tijd.

Wanneer herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk is, zal plaatsing bij een andere werkgever moeten worden onderzocht (spoor 2 traject).

Verplichtingen spoor 2:

– Uiterlijk te onderkennen na 1 jaar en start maximaal 6 weken na onderkenning;

– Niet per se traject door re-integratiebedrijf, maar wel juiste deskundigen in te schakelen;

– Werkgever moet vinger aan de pols houden en zo nodig andere deskundigen inschakelen.

Om tot een succesvolle plaatsing te komen is het noodzakelijk dat er vooraf helderheid bestaat over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer.

Bevredigend re-integratieresultaat

In de 21e maand van ziekte volgt een aanvraag in het kader van de WIA. Betrokkene ontvangt dan een attenderingsbrief van het UWV waarin wordt uitgelegd hoe zij WIA kan aanvragen. Deze zal door het UWV pas in behandeling worden genomen nadat vastgesteld is dat er sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat.

Hiervan is in de volgende gevallen sprake:

1. Een structurele werkhervatting bij de eigen of een andere werkgever in passend werk dat min of meer aansluit bij de functionele mogelijkheden. Pas wanneer dit niet haalbaar blijkt, dan is een bevredigend resultaat ook bereikt als:

2. de werknemer heeft hervat in structurele passende werkzaamheden die minder goed aansluiten bij de functionele mogelijkheden, maar die wel een totale loonwaarde per betalingsperiode van 65% of meer van het oorspronkelijke loon opleveren.

In deze definitie zit een volgorde die aangehouden moet worden. Er is dus niet automatische sprake van een bevredigend resultaat als de werknemer tegen 65% loonwaarde heeft hervat.

Meer informatie

Bent u werknemer of werkgever en wenst u meer informatie te ontvangen over de mogelijkheden in een spoor 2 traject?  Bel ons dan op 088-033 30 08 of gebruik het contactformulier rechts op de website.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 121 beoordelingen

Contactformulier