Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Het advies wordt vastgelegd in een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen.

Wat is het doel?

Verzuim van een individuele medewerker kan een signaal zijn dat er sprake is van onbalans tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in diens werk. Arbeidsdeskundig onderzoek biedt belangrijke ondersteuning voor werkgever en werknemer zodra een arbeidsongeschikte werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Het maakt duidelijk welke mogelijkheden er zijn om deze werknemer binnen of buiten de eigen organisatie te herplaat­sen.

Arbeidsdeskundig onderzoek levert direct resultaat op voor alle betrokkenen:

– Verminderde kans op instroom WIA;

– Besparing premie- en loonkosten;

– Een zo laag mogelijke drempel bij werknemer voor terugkeer naar de arbeidsmarkt.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verdient het aanbeveling dit onderzoek te laten uitvoeren voor het einde van het eerste ziektejaar, teneinde eventuele problemen bij de WIA-aanvraag te voorkomen.

Hoe is het Arbeidsdeskundig onderzoek opgebouwd?

Het onderzoek bestaat in principe uit drie onderdelen:

1.   Mogelijkheden huidige functie: taken en belasting worden geïnventariseerd en afgezet tegen de belastbaarheid van de werknemer. Hieruit blijkt of de huidige functie geheel of gedeeltelijk passend is. Wanneer de functie gedeeltelijk passend is, wordt uitgezocht of de functie met aanpassing en/of voorziening geheel passend te maken is.

2.   Mogelijkheden ander werk binnen de organisatie: als de huidige functie niet passend is en ook niet te maken is, wordt gekeken naar andere mogelijkheden, rekening houdend met bestaande of te creëren functies/werkzaamheden binnen de organisatie.

3.   Mogelijkheden ander werk buiten de organisatie: als de vorige twee mogelijkheden geen passend werk opleveren, volgt advies over alternatieven buiten de organisatie. Rekening houdend met persoonlijke kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, wordt gekeken naar een reëel perspectief.

Het onderzoek omvat een bedrijfsbezoek, een persoonlijk gesprek met de werknemer en een persoonlijk gesprek met de werkgever. Een werkplekonderzoek kan deel uitmaken van het Arbeidsdeskundig onderzoek.

Het maken van een sterkte-zwakte-analyse en het breed in kaart brengen van de mogelijkheden van de werknemer (ook rekening houdend met interesse etc.), maakt geen deel uit van het Arbeidsdeskundig onderzoek, maar komt aan de orde in een vervolgtraject.

Wat kunt u verwachten in de arbeidsdeskundige rapportage?

In de rapportage wordt gemotiveerd antwoord gegeven op de volgende vragen:

– Is bij vergelijking van de actuele functionele mogelijkheden van de werknemer (belastbaar­heid) en de belasting van de eigen arbeid, de werknemer geschikt te achten het eigen werk zonder meer te verrichten?

– Zo nee, kan door middel van aanpassing van het eigen werk en/of het treffen van voorzie­ningen de arbeid voor de werknemer passend gemaakt worden?

– Zo nee, kan de werknemer bij de eigen werkgever (op termijn) in passend ander werk hervatten?

– Zo nee, moet aan werkgever en werknemer het advies worden gegeven de werknemer naar ander passend werk bij een andere werkgever te bemiddelen en te begeleiden?

– Tot slot wordt een vervolgadvies gegeven.

Met wie krijgt u te maken?

Werkgever en werknemer krijgen samen één persoonlijk adviseur: een arbeidsdeskundige. Deze overlegt zo nodig met de bedrijfsarts.

Welke gegevens heeft de arbeidsdeskundige nodig?

Teneinde het onderzoek goed te kunnen uitvoeren zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

– Bedrijfsgegevens;
– De Probleemanalyse en het Plan van aanpak;
– Eventuele evaluatieverslagen;
– Een recente Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) met toelichting en prognose, opgesteld door de bedrijfsarts (van de arbodienst);
– Gegevens van de werknemer (BSN, datum indiensttreding, soort dienstverband, salaris, zo mogelijk een CV);
– Een functiebeschrijving.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Na opdracht wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen voor een afspraak. De rapportage met het onderbouwde advies ontvangt u zodra werknemer en werkgever akkoord zijn met de inhoud en de werknemer heeft ingestemd met verzending.

Wat kost Arbeidsdeskundig onderzoek en advies?

Werkcontact werkt samen met verschillende arbeidsdeskundigen die uiteenlopende tarieven rekenen. Voor een vrijblijvende prijsopgave met betrekking tot uw specifieke situatie kunt u bellen met 070-3457763 of het formulier hieronder invullen.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 121 beoordelingen

Contactformulier