Aanpassen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het voorkomen dat een werknemer toch na einde wachttijd in dienst blijft bij de werkgever. De werknemer verricht dan bijvoorbeeld aangepast werk, maar voor minder uren per week.

Na einde wachttijd beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer. Indien er voldoende inspanningen zijn verricht stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wanneer de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wanneer de werknemer minimaal voor 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard komt deze in aanmerking voor een WIA-uitkering. De werknemer is dan ongeschikt voor eigen werk, maar geschikt voor ander werk bij de eigen of een nieuwe werkgever.

Het is dus mogelijk dat de werknemer na twee jaar ziekte en toekenning van een (gedeeltelijke) WIA-uitkering bij zijn eigen werkgever aan de slag gaat in ander (aangepast) werk. Het gaat bij aangepast werk nadrukkelijk om een ‘nieuwe dienstbetrekking’ bij de eigen werkgever. De oude arbeidsovereenkomst kan dan worden vervangen door een nieuwe arbeidsovereenkomst op basis van de nieuw bedongen arbeid.

Indien de werknemer hetzelfde werk blijft doen, maar enkel minder uren gaat werken, moet de werkgever alleen het salaris aanpassen op basis van het aantal uren dat de werknemer nog werkt. Als er sprake is van aangepast werk en de werknemer dus niet meer in de eigen functie blijft werken, maar bijvoorbeeld in een lagere functie dan maakt de werknemer aanspraak op het salaris dat hoort bij die (aangepaste) functie. Een werknemer die nog maar 65% of minder van zijn laatstverdiende salaris kan verdienen, komt in aanmerking voor een WGA-uitkering.

No-riskpolis

Als een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst houdt en deze wordt opnieuw arbeidsongeschikt binnen vijf jaar na het voortzetten van de dienstbetrekking, dan heeft de werknemer recht op een Ziekte Wet-uitkering van 70% van het (maximum) dagloon gedurende maximaal 104 weken. Over het eerste ziektejaar (52 weken) kan zelfs gevraagd worden de Ziekte Wet-uitkering op 100% te stellen wanneer de werkgever het loon 100% doorbetaalt.

Indien er sprake is van een aanzienlijk verhoogd gezondheidsrisico, dan kan verlenging van de no-riskpolis met nog eens vijf jaar worden aangevraagd.
De werkgever mag de Ziekte Wet-uitkering aftrekken van het salaris dat hij de werknemer bij ziekte moet doorbetalen.

Let op! Indien de werknemer geen aanspraak maakt op een WIA-uitkering en bij de huidige werkgever in dienst kan blijven, kan er geen gebruik worden gemaakt van de No-riskpolis.

Lees ook: transitievergoeding betalen bij in dienst houden arbeidsgehandicapte medewerker

Meer informatie over het in dienst houden van een arbeidsongeschikte werknemer leest u ook terug op de website van UWV.

Aan dit artikel van Outplacementbureau Werkcontact kunnen geen rechten worden ontleend.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier